Bibiográiák


1848-1849 Szolnok megyében : Válogatott dokumentumok. Szolnok : Szolnok Megyei Levéltár, 1979.
Március 15. : Ajánlójegyzék. Szolnok : Bertalanné Kovács Piroska, 1994. (Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Hang- és Videotár. Kiadványok ; 3.)
A reformkor és a szabadságharc : Ajánló bibliográfia. Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1982. (Történelmünk fordulói, 0134-1030 ; 7-8.)
 

Monográfiák, tanumánykötetek


1848-1849 : A szabadságharc és forradalom története. Bp. : Videopont Kft., 1996.
1848/49 emlékezete a Nagykunságban : Tudományos ülés anyaga. Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 1998.
Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma. Nagy-Kikinda, 1892.
 
ABONYI Lászlóné
Damjanich János honvéd tábornok Szolnok emlékezetében. Szeged : Szegedi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar, 2001.
BABUCS Zoltán
Jászkun alakulatok az 1848/49-es magyar függetlenségi háborúban. Jászberény : Jász Múzeum, 1995.
BARTA István
Kossuth alföldi toborzóútja 1848 őszén. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952.
BODÓ László
A Nagykunság és Kunhegyes részvétele az 1848-1849. évi forradalom- és szabadságharcban. Budapest : Szerző, 1999.
BONA Gábor
Kossuth Lajos kapitányai. Budapest: Zrínyi Kiadó, 1988.
BONA Gábor
Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban 1-3. köt.. Budapest : Heraldika, 1998-1999.
BONA Gábor
Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp. : Heraldika, 2000.
 
DÉGH Linda
A szabadságharc népköltészete. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1952.
 
EIGNER Nándor
A török-szent-miklósi honvéd-siremlék. Budapest, 1901.
ELEK György
Egy város a hátországban : Karcag 1848-49-ben. Karcag : Barbaricum Könyvműhely, 1998.

Ezernyolczszáz negyvennyolcz. A magyar szabadságharcz története képekben. Budapest, 1898.
Fejezetek az 1848-49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeiből. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000.
 
FODOR Dénesné
Jászjákóhalma és a Jászkun Kerületek 1848. évi forradalmi kibontakozása a községi tanácsülések jegyzőkönyve alapján : Dokumentumgyűjtemény. Jászjákóhalma : Szerző, 1999.
FODOR Dénesné
Jászjákóhalma és a Jászkun Kerületek 1849. évi szabadságharca és bukása a községi tanácsülések jegyzőkönyve alapján : Dokumentumgyűjtemény. Jászjákóhalma : Szerző, 2000.
 
GRACZA György
Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története. Budapest, 1894-1898.
 
HERENDI József
A Jászkun-kerületek a függetlenségi harcz alatt 1848- és 1849-ben. Cegléd, 1901.
HŐKE Lajos
A szolnoki csata : 1849. március 5-kén. Budapest, 1971.
Jászladány története 1. kötet. Jászladány, 1997.
 
KAPOSVÁRI Gyula [összeáll.]
A szolnoki csata. Szolnok : Jegyzetsokszorosító, 1950.
KAPOSVÁRI Gyula
Szolnok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában : A szolnoki csata. 2. bőv. kiad. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1973.
KOLTA László
Perczel Mór élete és munkássága. Bonyhád, 1963.
Kossuth Kalendárium. Budapest, 1997.
KÖRMENDI Lajos
Az együttleges szellem. Budapest : Széphalom Könyvműhely, cop. 2002.
 
LENGYEL Sándor lt.
Az 1848-49-iki évben Szolnoktól fel Pozsonyig, onnan le Világosig történt csatákról és egyebekről. [s.l.], 1897.

  ÖRSI Julianna
Kossuth és a Jászkunság népe : Emlékezés és emlékeztetés 1848/49-re a Nagykunságon. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1994.
ÖRSI Julianna
A Nagykunság 1848-49-ben. Karcag : Barbaricum Könyvműhely, 1998.
ÖTVÖS László
Szabadságharc-kori emlékek Kunmadarason : Néprajzi és Irodalmi Kiállítás megnyitásának emlékére. Karcag : Cumania Bt. Ny., 1994.
 
POTEMKIN Ödön
Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári táborozással. Pest : Lauffer Vilmos, 1867.
 
RÉDEI István
Jászok és kunok az 1848/49-es szabadságharcban. Jászberény : Jászberényi Múzeumbaráti Kör, 1989.
 
A szabadságharc csatái 1848-1849. Budapest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1954.
 
A szabadságharc kilenc nagy csatája. Budapest: Magyar Helikon, 1978.
 
A törökszentmiklósi Kossuth-szobor története. Törökszentmiklós: Városvédő és-Szépítő Egyesület, 2004.
 
VADÁSZ István
Az 1848/49-es szabadságharc tábornoka : Kiss Pál. Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, 2003.
 

Tanulmányok


  Az 1848. évi XXV. törvénycikk a Jász-Kun Kerületek szervezetéről. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. pp. 134-136.
BABUCS Zoltán
Fejezetek a jászkun huszárok történetéből a kezdetektől 1849-ig. In: Jászsági évkönyv, 1994. Jászberény : Jászsági Évkönyv Alapítvány, 1994. pp. 102-109.
BABUCS Zoltán
Jászkun alakulatok 1848-1849-ben. In: A honfoglalás és az 1848-1849-es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára : A tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozó és a hetedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Budapest ; Zürich : Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, 2001. pp. 198-206.
BAGI Gábor
Illéssy János nagykun kapitány (1792-1867). In: Múzeumi levelek, 63-64. sz. Szolnok, 1990. pp. 27-32.
BAGI Gábor
Vallási problémák és jellegzetességeik a Jászkun Kerületben a redempciótól a polgári forradalomig, 1745-1848. In: A Jászkunság összefogása. Karcag : Karcag Város Önkormányzata, 1996. pp. 125-144.
BAGI Gábor
Adalékok a katonaállítás eredményeihez és sajátosságaihoz a Jászkun Kerületben 1848/49-ben. In: Zounuk, 13. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 1998. pp. 9-40.
BAGI Gábor
Tiszaföldvár története a honfoglalástól 1876-ig. In: Tiszaföldvár. Tiszaföldvár : Tiszazugi Földrajzi Múzeum, 2002 pp. 49-77.
BAGI Gábor
Az 1848/49-es szabadságharc 65. "jászkun" zászlóaljának történetéhez. In: Karcagi kalendárium, 2009. Karcag : Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 2009. pp. 112-116.
BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet
A Jászkun Kerület közigazgatása 1848-ban. In: Múzeumi levelek, 73-74. Szolnok : Damjanich János Múzeum, 1994 [!1997] . pp. 63-73.
BENE András Gyula
Mezőtúr részvétele az 1848/49. évi forradalomban és a szabadságharcban. In: Mezőtúr város története 996-1944. Mezőtúr, 2000. pp. 22-24.
BESZE János
Naplójegyzetek-emlékezések. In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000 pp. 70-120.
BORUS József
Kisújszállás 1848/49-ben : Az Illéssyek. In: 1848/49 emlékezete a Nagykunságban : Tudományos ülés anyaga. Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 1998. pp. 63-87.
BORUS József
Tiszafüred a szabadságharcban. In: Fejezetek az 1848-49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeiből. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000 p. 5-30.
 
CSIKÁNY Tamás
A tüzérség lőszerellátásának megszervezése, az utánpótlás rendszerének működtetése a hadjáratokban. In: Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. Budapest : Tinta Kvk., 2000 pp. 154-169.
CSIKÁNY Tamás
A tábori tüzérség szervezeti változásai 1849-ben. In: Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. Budapest : Tinta Kvk., 2000 pp. 53-83.
CSIKÁNY Tamás
A tábori tüzérség alkalmazása a szabadságharc hadjárataiban. In: Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. Budapest : Tinta Kvk., 2000 pp. 84-126.
CSONTOS Sándor
A szolnoki csata. In: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye kalendárium az 1948. évre. Szolnok, 1948. pp. 51-55.
 
A délvidéki harcokba induló Kondorosi Pál végrendelete, 1848. július 10. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. pp. 137-138.
DEMÉNY-DITTEL Lajos
Kossuth Lajos Törökszentmiklóson : Adalékok Törökszentmiklós és környéke történetéből... In: Gyöngyös koszorú Kossuth szíve fölé. Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2002 pp. 6-18.
DUCZA Lajos
Kossuth-szobor Kisújszálláson. In: Kisújszállási nagykun kalendárium a 2008-as szökőévre. Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 2008. pp. 234-240.
DUSCHNEK Ferenc
Állásom és cselekedeteim rövid áttekintése 1848 márciusától 1849 augusztusáig. In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000 pp. 233-259.
DUSCHNEK Ferenc
Duschnek Ferenc vallomása : Pesti Cs.K. Haditörvényszék Politikai Osztály Tényállás. In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000 pp. 260-276.
 
FARKAS Lajos, RADÓ Géza
Damjanich tábornok lábtörése. In: Az 1848-49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai, 2. köt. 2000 pp. 348-350.
FAZEKAS Mihály
Karcag 1848/49-ben. In: 1848/49 emlékezete a Nagykunságban. Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 1998 pp. 15-34.
FOLTINY István
A Lehel-huszárok zászlója. In: A Jászberényi Jászmúzeum évkönyve, 1938-1943. Budapest : Komáromy József, 1943. - pp. 283-288.
 
Görgei levelében 500 fegyvert vagy 500 fegyverest kér a jászkunoktól, 1848. szeptember 17. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. pp. 138-139.
HERMANN Róbert
A tiszafüredi fővezérváltás. In: Fejezetek az 1848-49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeiből. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000. pp. 31-104.
HERMANN Róbert
Műfajok és tendenciák az 1848-49-es polgári memoárirodalomban. In: Szószék és csatatér : Politikusi naplók és visszaemlékezések, 1848-1849. Budapest : Balassi Kiadó, cop. 2000. - pp. 9.
HILD Viktor rajza a cibakházi hídon lefolyt ütközetről. In: Millenniumi emlékkönyv. Szolnok, 2000. p. 141.
HORVÁTH György
A Nagykunság részvétele az 1848/49-es szabadságharcban : Horváth György nagykun főkapitány beszéde a 2005. március 15-ei városi ünnepségen. In: Kisújszállási nagykun kalendárium a 2006-os közönséges évre. Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 2006. pp. 200-203.
HORVÁTH Mihály
Horváth Mihály a szabadságharc végnapjairól. In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000 p. 442-443.
HORVÁTH Pál
Emlékezzünk! In: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kalendárium az 1948. évre. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Kerületi Szabadművelődési Tanácsa, [1947] pp. [3]-4.
 
JÓZSA László
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Kunszentmártonban. In: Múzeumi levelek, 80-81. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2005. pp. 39-50.
KAPOSVÁRI Gyula
Damjanich János élete. In: Múzeumi levelek, 20-21. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1974. pp. 33-41.
KAPOSVÁRI Gyula
Szolnok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. In: Szolnok város története I. Szolnok : Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat, 1975. pp. 91-113.
KAPOSVÁRI Gyula
Ismeretlen honvédzászló Kunhegyesről. In: Jászkun Kalendárium az 1990-es évre. Szolnok, 1989. pp. 94-95.
KAPOSVÁRI Gyula
Szolnok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában : A szolnoki csata. In: Varia museologica : Dolgozatok a szolnoki múzeum gyűjtőterületéről : Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1996. - p. 282-308.
KAPOSVÁRI Gyula
Damjanich János, 1804-1849. In: Varia museologica. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múzeumok Ig., 1996. pp. 309-312.
KAPOSVÁRI Gyula
Egy strázsamester levele Jászalsószentgyörgyre. In: Varia museologica. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múzeumok Ig., 1996. pp. 318.
KAPOSVÁRI Gyula
A nép nem felejt. In: Varia museologica : Dolgozatok a szolnoki múzeum gyűjtőterületéről : Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1996. pp. 568-569.
KAPOSVÁRI Gyula
A szolnoki csata. In: Varia museologica : Dolgozatok a szolnoki múzeum gyűjtőterületéről : Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1996. pp. ?
KAPOSVÁRI Gyula
Vörösmarty Mihály Újszászon. In: Varia museologica : Dolgozatok a szolnoki múzeum gyűjtőterületéről : Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1996. pp. 590-591.
KARACS Zsigmond
Kossuth Lajos politikai indulása. In: Karcagi kalendárium, 2003. Karcag : Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 2003. pp. 24-29.
KAZINCZY Gábor
Szerepem a forradalomban (Jegyzetek). In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000 p. 506.
Kiss Pál honvédtábornok halálos ítélete, 1849. december 15. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. p. 145.
Kisújszállás nép és a szabadság : 1848/49 kisújszállási emlékei. In: Kisújszállási nagykun kalendárium a 2008-as szökőévre : Városunk újratelepülésének 291. esztendejében. Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 2008. pp. 76-84.
A kisújszállási nagykunok a márciusi események miatt Nagykun Nemzeti Gyűlésre hívják a Nagykunság polgárait, 1848. március 23. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. pp. 132-133.
KOCSIS Gyula
A március 15-i kiállítás megnyitója. In: 1848/49 emlékezete a Nagykunságban : Tudományos ülés anyaga. Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 1998. pp. 105-110.
KORMOS László
Az utóbbi három század hadi eseményei Kunhegyes körzetében. In: Tanulmányok a 700 éves Kunhegyesről. Kunhegyes : Kunhegyesi Nagyközségi Tanács, 1989. pp. 48-70.
KÓSA Károly
Hölgyhonvédek. In: Karcagi kalendárium, 1999. Karcag : Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 1999. pp. 69-71.
KÓSA Károly
"Nyergelj, fordulj!" : Huszáraink hazatérése 1848-49-ben. In: Karcagi kalendárium, 2000. Karcag : Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 2000. pp. 84-87.
KÓSA Károly
"Kemény fagy merevíté a tájékot..." : Hunfalvy Pál 1849. januári naplójegyzetei. In: Karcagi kalendárium, 2001. Karcag : Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 2001. pp. 68-71.
Kossuth Lajos Szentkirályi Móric helyett Illéssy Jánost nevezi ki a Jászkun Kerület kormánybiztosává, 1849. február 5. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. pp. 140-142.
KOVÁCS István
Lengyelek a szolnoki csatában. In: Zounuk, 13. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 1998 pp. 41-58.
KOVÁCS Lajos
A szeptemberi napok 1848-ban. In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000 p. 319., 372., 374., 379.
A Közlöny c. hivatalos lap tudósítása Szolnok elfoglalásáról, 1849. március 6. : Damjanich János jelentése Szolnok elfoglalásáról, 1849. március 6. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. p. 142.
KURUCZ János
200 év. In: Karcagi kalendárium, 2003. Karcag : Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 2003. pp. 70-77.
 
LÓNYAI Menyhért
Lónyai Menyhértnek 1847/8-diki naplója (Jegyzetek) In: Szószék és csatatér : Politikusi naplók és visszaemlékezések, 1848-1849. Budapest : Balassi Kiadó, cop. 2000. - pp. 452.
LUDVIGH János
Jegyzetek 1848-49-ről. In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000 pp. 400-409.
MÉSZÁROS Kálmán
Fejezetek Jászladány 1848-49. évi történetéből. In : Múzeumi levelek, 71-72. - Szolnok : Damjanich János Múzeum, 1993. pp. 71-87.
MOLNÁR István
1848 a jászapátiak emlékezetében. In: Tiszapart. Szolnok : Szolnok megyei Néplap, 1958. pp. 43-46.
MOLNÁR István
1848 a jászapátiak emlékezetében I. In: Múzeumi levelek, 69-70. Szolnok : Damjanich János Múzeum, 1992. pp. 117-127.
 
ÖRSI Julianna
Emlékezés és emlékeztetés 1848/49-re a Nagykunságban. In:1848/49 emlékezete a Nagykunságban : Tudományos ülés anyaga. - Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 1998. pp. 89-104.
ÖTVÖS László
Szabadságharc kori emlékek Kunmadarason. In: 1848/49 emlékezete a Nagykunságban : Tudományos ülés anyaga. - Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 1998 . pp. 49-62.
PAPP Izabella
Kiss Pál honvédtábornok (1809-1867) In: Zounuk, 13. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 1998 pp. 59-116.
PAPP Izabella
Jászságiak az 1848-49-es szabadságharcban : A Jászkerületi Honvédegylet naplója. In: Zounuk, 18. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2003. pp. 337-380.
PAPP Izabella
Volt egy szentkirályi főkapitánya jász kun népnek : Adatok Szentkirályi Móric és a jászkunok kapcsolatához 1848-49. In: Zounuk, 21. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2006. pp. 231-271.
PAPP Izabella
Egy jászberényi család az 1848/49-es szabadságharc idején : Sismis József és családja levelezéséből. In: Zounuk : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve : 23. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2008. pp. 225-280.
PÁZMÁNDY Dénes, Ifj.
Ifj. Pázmándy Dénes védőiratai. In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000. p. 395.
Perczel jelentése az OHB-nak a szolnoki ütközetről : Törökszentmiklós, 1849. január 23. reggel 7 óra (részlet). In: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Budapest : Zrínyi Kiadó, 2004. p. 154.
POTEMKIN Ödön
A 14. századi Jász-Kun Leel huszárezred megalakulása és története. In: Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári táborozással. Pest : Lauffer Vilmos, 1867 l. 157. p.
PUKY Miklós
Komáromi emlékeim. In: Szószék és csatatér. Budapest : Balassi, cop. 2000 pp. 420-428.
 
SÜLI Attila
A Jászkun-kerületek népfelkeléseinek szerepe az 1848-1849-es szabadságharcban. In: Bács-Kiskun megye múltjából, 18. Kecskemét, 2003.
SZABÓ Antal
Adalékok Törökszentmiklós történetéhez különös tekintettel az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra. In: Zounuk, 13 : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 1998. pp. 117-146.
SZABÓ Barna
Miért neheztelt Kossuth Szolnokra? In: Szabó Barna: Ismeretlen Szolnok. Szolnok: Szabó Barna, 1941. pp. [19]-24.
SZABÓ István
1848 márciusi események Szolnok megyében. In: Múzeumi levelek, 27. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, [1975]. pp. 25-28.
SZABÓ Lajos
Kunhegyesiek az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban. In: 1848/49 emlékezete a Nagykunságban : Tudományos ülés anyaga. - Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 1998. pp. 35-40.
SZABÓ Lajos
Nagykunság és Kunhegyes 1848/49 : Tények és mozzanatok. In: Kunhegyesi nagykun kalendárium, 1993. Kunhegyes : Önkormányzat, 1993. pp. 55-62.
SZEDŐ Antal
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területe az 1848-49.-i szabadságharcban. In: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye kalendárium az 1948. évre. Szolnok, 1948. pp. 49-50.
SZIDEY István
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei hazánkban és térségünkben. In: Kisújszállási nagykun kalendárium a 2008-as szökőévre. Kisújszállás : Kisújszállás Város Önkormányzata, 2008. pp. 72-75.
A szolnoki és a ceglédi ütközet : Ottinger és Perczel : A második menet: a szolnoki és a ceglédi ütközet, 1849. január 22. és 25. In: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Budapest : Zrínyi Kiadó, 2004. pp. [147]-154.
A szolnoki ütközet : Dupla adag pálinka és a hősiesség : A szolnoki ütközet, 1849. március 5. In: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Budapest : Zrínyi Kiadó, 2004. pp. [185]-190.
Szózat a Jász-Kunokhoz, 1849. március 28. In: Millenniumi emlékkönyv: Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. p. 144.
Szluha Imre és Kenéz Mihály országgyűlési követek visszahívása és új követek megbízása, 1848. április 4. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, 2000. pp. 133-134.
 
VADÁSZ István
Az 1848/49-as forradalom és szabadságharc kevéssé ismert tábornoka: Kiss Pál. In: Fejezetek az 1848-49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeiből. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000. pp. 105-114.
VADÁSZ István
A tiszafüredi nemzetőrök névsora. In: Fejezetek az 1848-49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeiből. Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000. pp. 115-121.
VASVÁRI Jenő
A szabadságharc tábori kórházai. In: Az 1848-49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Piliscsaba : Mati ; Budapest : Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, 2000. 1. köt. pp. 50-61.

Zámbory Emilnek, a 3. huszárezred őrnagyának emlékezése a szolnoki ütközetről. In: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Budapest : Zrínyi Kiadó, 2004. - p. 190.

Összeálította: Károly Nóra könyvtáros (Lezárva: 2009. március)
button2
További keresés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet katalógusában

bib023 bib011 bib012 bib013 bib014 bib015 bib016 bib027 bib028 bib029 bib030 bib031 bib032 bib033 bib034 bib01 bib02 bib022 bib03 bib04 bib05 bib018 bib06 bib017 bib07 bib09 bib010 bib025 bib024